Giới thiệu

Đòn bẩy theo nghĩa đen được hiểu là việc dùng một thanh gỗ hoặc kim loại sử dụng với một điểm tựa để làm biến đổi lực tác động của một vật lên một vật khác.

Nhưng đối với đầu tư/kinh doanh trong tài chính thì đòn bẩy tài chính là sử dụng nguồn lực, nguồn tài chính,… từ nhiều nơi khác nhau để hỗ trợ phát triển bản thân cũng như doanh nghiệp hoặc công ty.

Mục Tiêu Đào Tạo

  • Giúp bạn hiểu được các loại đòn bẩy trong đầu tư/kinh doanh
  • Nắm được các cốt lỗi của từng loại đòn bẩy – tìm năng và thách thức của việc sử dụng đòn bẩy.
  • Biết cách vận dụng đúng các loại đoàn bẩy trong từng giai đoạn và các trường hợp khác nhau.

Đối tượng học tập

  • Các cá nhân làm việc ở các lĩnh vực kinh tế nói chung (Cụ thể: kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên viên tài chính, đầu tư…
  • Sinh viên năm 3, năm 4 muốn học tập và xây dựng lộ trình tài chính – thành công cho bản thân.
  • Đặc biệt các bạn yêu thích và đam mê với kinh doanh/đầu tư, quản lý tài chính.

Nhận tư vấn khoá học