Giới thiệu

Trong bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ công việc nào đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu của công việc đó và tùy theo mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt hại trong mức chấp nhận được đến phá sản.

Nhằm giảm rủi ro cho các hoạt động đầu tư ở ngưỡng chấp nhận được khóa học “Quản Trị Rủi Ro” sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động đầu tư/ kinh doanh thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiểm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.

Mục Tiêu Đào Tạo

  • Nhận diện được các cạm bẩy và rùi ro trong đầu tư tài chính
  • Đánh giá các rủi ro và xây dựng các chiến lược để ứng phó.
  • Đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro và Thiết kế các công thức quản trị rủi ro

Đối tượng học tập

Tất cả những bạn yêu thích và đam mê với kinh doanh/đầu tư, quản lý tài chính
Nhận tư vấn khoá học